Hlavní projekt

Prevence traumatu u syrských dětí:
program pro rodiče, učitele, sociální pracovníky a  pomáhající profese
(později rozšířeno o dětské uprchlíky i z dalších zemí)

Představte si, že Vaše dítě trpí a Vy nevíte, jak mu pomoci.

Děti na útěku jsou vyděšené, protože viděly a prožily věci, které těžko zpracovávají i dospělí lidé.

Na základě výzkumu psychického zdraví syrských dětí, publikovaného organizací Save the Children v roce 2017 bylo zjištěno, že 84% dospělých a téměř všechny děti uvádějí jako hlavní příčinu psychologického stresu bombardování a odstřelování, 89% dotázaných uvedlo, že děti jsou více vystrašené a nervózní, 80% uvedlo, že děti a adolescenti jsou více agresívní, 71% dětí trpí nočním pomočováním a únikem moči během dne (tj. příznaky toxického stresu a post-traumatické stresové poruchy), 2/3 dětí ztratily někoho blízkého/zažily bombardování či odstřelování/utrpěly nějaké válečné zranění, 51% uvedlo, že adolescenti užívají ke zmírnění stresu drogy, 48% dospělých bylo v kontaktu s dětmi, které ztratily schopnost mluvit či se u nich projevila jiná porucha řeči, 49% uvedlo, že děti pravidelně nebo stále prožívají žal či extrémní pocity smutku a 78% dětí tyto pocity zažívá občas.

Pomáháme proto rodičům, aby mohli pomoci svým dětem.

Za tímto účelem jsme upravili a do arabštiny nechali přeložit knihu Trauma Proofing Your Kids od P. Levine a M. Kline, určenou pro rodiče traumatizovaných dětí a pomáhající pracovníky. Pro ty z rodičů, kteří nemají kapacitu přečíst všech 271 stran knihy, jsme vypracovali 40-ti stránkovou zhuštěnou a zjednodušenou verzi textu a vytvořili jsme také obrázkové zpracování základních principů práce s traumatem, opatřené jednoduchým textem.
V současné době máme 4 jazykové verze: anglickou, arabskou, italskou a ukrajinskou, díky dobrovolníkům pracujeme na 8 dalších (čeština, holandština, němčina, francouzština, ruština, maďarština, polština a rumunština). Spolupracujeme také se syrskými neziskovými organizacemi, které působí na turecko-syrské hranici a pomohou nám materiály k rodičům, učitelům a sociálním pracovníkům dostat i uvnitř Sýrie.

Jak mohou rodiče pomoci traumatizovaným dětem?

Naše tištěné materiály nabízí informace, návody a aktivity, které dětem pomohou uvolnit sevření a energii traumatu. Byly vytvořeny tak, aby je mohli využít rodiče, vychovatelé a pracovníci různých pomáhajících profesí, a to často bez další odborné podpory. Materiály budou distribuovány formou workshopů, během kterých bychom rodiče/pomáhající pracovníky chtěli seznámit se základními informacemi o traumatu a principy účinné podpory dětí. Zároveň zde ukážeme některé z her a aktivit, které ve svých materiálech uvádíme. Každá spolupracující organizace také dostane náš Trauma Toy Kit a tyto hry a materiály jim zůstanou k dispozici.

Kniha Trauma Picture Book a Trauma Activity Book se zabývají mimo jiné těmito tématy

• 8 kroků poskytování první pomoci pro prevenci a léčení traumatu
• podpora rodičů (informace a techniky), aby byli v obtížných situacích schopni zachovat klid
• příklady léčebných dětských her a uměleckých aktivit, říkanky a obrázky posilující vnitřní zdroje
• postupy zpracování zármutku
• pomoc při katastrofických a masových pohromách
• léčebné postupy pro specifické situace
• zpracování krize ve skupinách
• aktivizace skupin a komunit

Naším záměrem je distribuovat výše zmíněné materiály v uprchlických táborech a spolupracujících organizacích. Pro šíření materiálů připravujeme vzdělávací program, který bude dokončen v tomto roce.